Condicions generals de contractació

Aquestes Condicions Generals de Contractació s’apliquen a les compres de llibres fetes per part de qualsevol usuari (el “Comprador”) a les llibreries adherides a la plataforma web #LlibreriesObertes allotjada a la URL www.llibreriesobertes.cat (el “Web”), titularitat d’ÒMNIUM CULTURAL (“ÒMNIUM”) i que va ser impulsada per SOM i MORTENSEN.

Amb la compra de llibres a través del Web, el Comprador ajuda a les llibreries independents a tornar a aixecar la persiana quan la situació sanitària sigui segura per a totes i tots. La totalitat de l’import de la compra el rebrà la llibreria que triïs.

Les dades d’identificació del titular del Web són:

Denominació social: ÒMNIUM CULTURAL
Domicili social: C/ Diputació, 276, pral. 08009 (Barcelona)
N.I.F nº: G-08310070
Correu electrònic: [email protected]
Fax: (+34) 93.310.69.00
Telèfon: (+34) 93.319.80.50

La compra de llibres a través del Web comporta l’acceptació dels termes i condicions previstos en aquestes Condicions Generals de Contractació, així que el Comprador, abans de procedir a la seva acceptació, ha de llegir atentament el seu contingut. Si el Comprador no accepta les Condicions Generals de Contractació, la compra del llibre/s no es durà a terme i, en conseqüència, no comportarà l’assumpció de cap tipus d’obligació ni de responsabilitat per part d’ÒMNIUM, com a intermediari, ni de les llibreries, com a venedores.

Al realitzar la compra de llibres a través del Web, el Comprador accepta que ÒMNIUM actua només com a intermediari entre el Comprador i les llibreries i que aquestes són les úniques venedores dels llibres i, a més, declara ser major d’edat i tenir capacitat legal per adquirir-los. A l’efecte, ÒMNIUM i/o les llibreries es reserven l’opció de sol·licitar al Comprador, en qualsevol moment, documentació acreditativa de la seva edat per tal de verificar-la.

Per a procedir correctament amb la compra del/s llibre/s, el Comprador haurà de seguir els tràmits del procediment de compra previstos en el Web i, per tant, haurà de seleccionar el/s llibre/s que desitja adquirir i afegir-lo/s al cistell de compra.

Preu i forma de pagament

El preu del llibre serà el que aparegui en Euros al Web i inclou l’IVA al tipus legal vigent.

El Comprador podrà realitzar el pagament del preu de l’entrada mitjançant targeta de dèbit o crèdit Visa o Mastercard.

El pagament amb targeta de crèdit es fa a través del servidor de l’entitat financera, que garanteix la seguretat del Comprador a través del protocol basat en l’estàndard SSL, que fa que les dades es transmetin encriptades. En cas de pagaments amb targetes emeses en un altre estat diferent d’Espanya, el banc emissor haurà d’estar acollit al protocol de seguretat de Comerç Electrònic Segur (CES).

El cobrament es farà en el moment de la comanda. En cas de denegació del pagament, la comanda es cancel·larà i se n’informarà al Comprador. El reemborsament es farà a través del mitjà de pagament que va utilitzar en la compra el més aviat possible i en el termini màxim de trenta (30) dies naturals.

Una vegada s’hagi fet el pagament, el Comprador rebrà una notificació confirmant que el pagament s’ha realitzat correctament. Si el Comprador no està d’acord amb les dades consignades en l’esmentada confirmació podrà sol·licitar la seva modificació o l’anul·lació de la comanda.

Descomptes

En el moment de fer la compra de llibres, el Comprador podrà accedir al descompte d’1€ ofert per PARLEM TELECOM COMPANYIA DE TELECOMUNICACIONS, S.A, en els termes i condicions que aquesta entitat determini. En conseqüència, ni ÒMNIUM ni les llibreries assumiran capi tipus de responsabilitat per aquest descompte.

Arrodoniment solidari

Igualment, en el moment de fer la compra de llibres, el Comprador podrà sol·licitar, mitjançant la modalitat de l’”arrodoniment solidari”, fer una donació al “Projecte Lliures”.

Entrega

La llibreria escollida pel Comprador en el procediment de compra s’encarregarà del lliurament del/s llibre/s, així com de la devolució de l’import en cas que hi hagi cap incidència en el lliurament.

El Comprador podrà recollir el/s llibre/s a la/es llibreria/es que hagi sol·licitat tan aviat com les condicions de seguretat davant l’afectació del COVID19 permetin l’obertura al públic de la llibreria. Degut a l’Estat d’Alarma vigent, no es podrà entregar abans el/s llibre/s al Comprador.

Responsabilitat

ÒMNIUM és un simple intermediari i, per tant, no serà responsable dels errors que es puguin produir en l’entrega del/s llibre/s per causes imputables a les llibreries o als propis Compradors.

Desistiment

El Comprador disposa d’un termini de catorze (14) dies naturals des de la compra del/s llibre/s per exercir el dret de desistiment.

A l’efecte, el Comprador haurà de complimentar el Formulari de Desistiment (previst al final de les Condicions Generals de Contractació) i enviar-lo per correu electrònic a [email protected] Una vegada exercit correctament el dret de desistiment i, en tot cas, en el termini màxim de catorze (14) dies naturals des de la recepció del Formulari de Desistiment, la llibreria/es venedora/es del llibre/s realitzarà/n l’abonament de l’import íntegre abonat.

Queixes i reclamacions

Per a qualsevol altra queixa o reclamació, el Comprador podrà contactar-nos a través del correu electrònic [email protected], comprometent-nos a atendre-les el més aviat possible i, en qualsevol cas, en el termini d’un mes des que són presentades.

Protecció de dades personals

Responsable i finalitats: El Responsable del tractament de les dades personals del Comprador és ÒMNIUM (DPO: [email protected]) que les tractarà per a gestionar la comanda i coordinar l’entrega del llibre/s adquirit/s a la/es llibreria/es, així com per enviar comunicacions informatives de la campanya “Llibreries Obertes” i de la seva entitat (també per via electrònica).

Conservació: Les dades personals es conservaran durant el termini legal aplicable de conformitat amb la normativa vigent (especialment, en matèria fiscal i comptable).

Legitimació: La base legal per al tractament de les dades és l’execució de la relació contractual.

Destinataris: Les dades podran comunicar-se a les plataformes de pagament i a les entitats financeres a través de les quals es faci el pagament del llibre/s, així com a les llibreries venedores del/s llibre/s i a les Administracions Públiques, en els supòsits previstos legalment. Així mateix, les dades poden estar allotjades en proveïdors ubicats fora de la Unió Europea que han adoptat les degudes garanties legals.

Drets: El Comprador podrà sol·licitar accedir a les dades personals, així com sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, la seva supressió quan les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats per a les que van ser recollides. També podrà sol·licitar la limitació, portabilitat i oposició al tractament de les dades, en determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular. Igualment, el Comprador podrà revocar el consentiment a l’enviament de comunicacions informatives i exercir els drets referits anteriorment, mitjançant l’enviament d’un correu electrònic a [email protected]

Si no s’obté una resposta satisfactòria i es desitja formular una reclamació o obtenir més informació al respecte de qualsevol d’aquests drets, es podrà adreçar a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.

Nul·litat

Si qualsevol de les clàusules de les Condicions Generals de Contractació fos declarada, total o parcialment, nul·la o ineficaç, tal nul·litat o ineficàcia afectarà només a l’esmentada disposició o a la part de la mateixa que resulti nul·la o ineficaç, i les mateixes romandran vigents en tota la resta, tenint-se per no posada tal disposició o la part de la mateixa que resulti afectada. A tals efectes, les Condicions Generals de Contractació només deixaran de tenir validesa exclusivament respecte la disposició nul·la o ineficaç, i cap altra part o disposició del mateix quedarà anul·lada, invalidada, perjudicada o afectada per tal nul·litat o ineficàcia, llevat que per resultar essencial hagués d’afectar a les Condicions Generals de Contractació de forma integral.

Jurisdicció competent

De conformitat amb l’art. 14 del Reglament 534/2013 del Parlament Europeu i del Consell, de 21 de maig de 2013, sobre resolució de litigis en línia en matèria de consum, s’informa als Compradors que poden sotmetre les seves reclamacions a través de la plataforma de resolució de litigis disponible en el següent enllaç http://ec.europa.eu/consumers/odr .

En el supòsit que sorgeixi qualsevol conflicte i/o discrepància en la interpretació i/o aplicació de les Condicions Generales de Contractació, els Jutjats i Tribunals que, si escau, coneixeran de l’assumpte, seran els que prevegi la normativa legal aplicable en matèria de jurisdicció competent.

Moltes gràcies per participar a #LlibreriesObertes


FORMULARI DE DESISTIMENT

Mitjançant l’enviament d’aquest formulari degudament complimentat, notifico que exercito el dret de desistiment de conformitat amb la legislació vigent.

Nom i Cognoms   
DNI nº   
Llibre   
Nº compte corrent  

El Comprador accepta la devolució de l’import abonat el seu dia, sense interessos, en el número de compte corrent indicat anteriorment.

2020, alguns drets reservats per Òmnium, Som i Mortensen.